Zásady ochrany osobních údajů

Zásady ochrany osobních údajů

I.
Základní ustanovení

1. Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „ GDPR) je

KLIMA RAPID, spol. s r.o. (dále jen: „správce“)
Se sídlem Libušská 826/227a, Praha 4, 142 00, IČ 61458961.

2. Kontaktní údaje správce jsou obchod@klimarapid.cz.

3. Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.

4. Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

II.
Zákonný důvod zpracování osobních údajů

1. Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je

 • plnění smlouvy mezi Vámi a správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR (dále jen “Plnění smlouvy”),
 • oprávněný zájem správce na poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR (dále jen “Oprávněný zájem”),
 • Váš souhlas se zpracováním pro účely poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR ve spojení s § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách společnosti v případě, že nedošlo k objednávce zboží nebo služby (dále jen “Souhlas”).

2. Ze strany správce nedochází k automatickému zpracování osobních údajů.

III.
Účel zpracování, kategorie, zdroje a příjemci osobních údajů

Zákonný důvod Účel Údaje Zdroj údajů Příjemci osobních údajů (zpracovatelé)
Plnění smlouvy Vyřízení objednávky a odpověď na poptávku zaslanou přes kontaktní formulář Osobní údaje klientů (kontaktní údaje, příp. data narození, IČ/DIČ) E-mailová komunikace, kontaktní formulář Pověření zaměstnanci správce Subdodavatelé (IT správa a účetní společnost)
Oprávněný zájem Poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) Kontaktní údaje klientů Informace z objednávek Pověření zaměstnanci správce, cloudová úložiště, subdodavatelé (IT správa)
Souhlas Marketing a propagace webu E-maily, jména potenciálních zákazníků, IP adresy a další technické identifikátory Formulář pro newsletter

 

Pověření zaměstnanci správce, cloudová úložiště

IV.
Doba uchovávání údajů

1. Správce uchovává osobní údaje

 • po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 10 let od ukončení smluvního vztahu).
 • po dobu, než je odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely marketingu, jsou-li osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu.

2. Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže.

V.
Příjemci osobních údajů (subdodavatelé správce)

1. Správce v souvislosti s plněním výše uvedených zákonných důvodů poskytuje informace dalším příjemcům pouze v odůvodněných případech, a to dalším zpracovatelům, spolupracujícími se společností KLIMA RAPID, spol. s r.o. na základě smlouvy o zpracování osobních údajů zejména v oblasti IT správy a účetní společnosti.

Pokud třetí strany mají přístup k vašim osobním údajům, jedná se o přístup v co nejmenším a nejnutnějším rozsahu.

Název Země Účel zpracování
Google US analýza chování na webu, on-line reklama
BLUE SYSTEM, s.r.o. CZ správa webu a e-shopu
Business communication s.r.o.   webhosting
PLEXUS s.r.o CZ účetní společnost

2. a dále v zákonem stanovených případech příslušným orgánům veřejné moci či případně jiným zainteresovaných subjektů, pro naplnění výše uvedeného účelu zpracování či z důvodu ochrany našich práv (např. pojišťovny, soudy)
 

VI.
Cookies

1. Pro funkčnost našich webových stránek používáme soubory „cookies“, což jsou malé datové soubory ukládané na disk vašeho počítače. Soubory cookies používáme k tomu, lépe porozumět tomu, jakým způsobem jsou naše stránky používány a bylo je možné optimalizovat. Soubory cookies, které používáme, neukládají žádné osobní údaje ve smyslu těchto podmínek, ani jinak neshromažďují informace umožňující identifikaci konkrétní osoby, vyjma IP adresy.

2. Pokud si nepřejete soubory cookies přijímat, můžete v nastaveních vašeho internetového prohlížeče všechny soubory cookies z disku vašeho počítače vymazat, zablokovat jejich příjem a můžetetaké nastavit, abyste byli před uložením každého jednotlivého souboru na tuto skutečnost upozorněni. Pro bližší informace vyhledejte v nápovědě vašeho internetového prohlížeče kapitolu týkající se právě cookies:

• Firefox
https://support.mozilla.org/cs/kb/vymazani-cookies

• MicrosoftInternetExplorer
https://support.microsoft.com/cs-cz/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies#ie=ie-11

• GoogleChrome
https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=cs

• Safari
https://support.apple.com/kb/PH21411?locale=cs_CZ

VII.
Soubory cookies pro on-line reklamu

1. Naše společnost shromažďuje informace o vašem používání našich stránek prostřednictvím cookies za účelem marketingu (při první návštěvě našich stránek máte možnost používání cookies odmítnout). Pokud takové zpracování neodmítnete, použijeme získané informace k analýze vašeho chování na našich webových stránkách a také pro zobrazování specifické reklamy některých našich výrobků. Věříme, že tato funkce je pro vás prospěšná, protože vám budeme zobrazovat jen ty reklamy nebo obsah, které odpovídají vašim zájmům.

VII.
GOOGLE ANALYTICS

1. Tyto webové stránky používají Google Analytics, což je webová analytická služba společnosti Google Inc. Kompletní informace o zpracování vašich osobních údajů najdete zde: https://support.google.com/analytics/answer/6004245

IX.
Vaše práva

1. Za podmínek stanovených v GDPR máte

 • právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR,
 • právo opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR,
 • právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR,
 • právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR,
 • právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR,
 • právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo email správce obchod@klimarapid.cz.

2. Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaše právo na ochranu osobních údajů.

 • Úřad pro ochranu osobních údajů: IČ: 708 37627, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 Praha 7, https://www.uoou.cz

X.
Podmínky zabezpečení osobních údajů

1. Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.

2. Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

XI.
Závěrečná ustanovení

1. Odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.

2. S těmito podmínkami souhlasíte zaškrtnutím souhlasu prostřednictvím internetového formuláře. Zaškrtnutím souhlasu potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.

3. Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách.

Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 25.5.2018. Detailní popis nařízení a práv a povinností s ní spojených jsou k nalezení na portálu https://www.eudgpr.org